PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname met ons kantoor, alsook bij adviesvertrekking of bij het gebruik van onze website.

Advocatenkantoor Hannes Colpaert BV is gevestigd te 8620 NIEUWPOORT, Langestraat 70 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: BE 0763.584.097. U kan ons bereiken op het e-mailadres info@hannescolpaert.com en op het telefoonnummer 0496/ 75 73 85.

Het advocatenkantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.

​We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid.

Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Wij verzamelen en maken gebruik van uw persoonsgegevens

Om u optimaal bij te staan voor advies en teneinde uw belangen te verdedigen – al dan niet naar aanleiding van een gerechtelijke procedure – dienen wij in het bezit te zijn van een aantal persoonlijk identificeerbare gegevens zoals onder meer (doch niet-limitatief):

 • Uw naam
 • contactgegevens
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • postadres
 • financiële gegevens
 • bankrekeningnummers
 • professionele informatie
 • online activiteiten
 • alle relevante informatie, al dan niet persoonsgebonden, voor de behandeling van uw dossier

Sporadisch – en enkel voor zover noodzakelijk voor de behartiging van uw belangen – zullen wij gegevens verwerken die betrekking hebben op uw strafverleden, gezondheidstoestand, politieke voorkeuren, geaardheid, burgerlijke staat, etc. De kennisname en verwerking van deze gegevens gebeurt binnen de vertrouwelijkheid van de relatie advocaat – cliënt en wordt beschermd door het beroepsgeheim. Wij verwerken dergelijke gevoelige informatie nietsystematisch, en zullen deze gegevens slechts opvragen indien dit relevant is voor de verdediging van uw belangen.

Wij verzamelen gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt of die u verstrekt in het kader van onze samenwerking of wanneer u contact met ons opneemt.

Wij verzamelen ook gegevens over uw bezoek aan onze website, de sessies en gerelateerde informatie. Wij registreren deze informatie zelf,  of met behulp van diensten van derden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën, zoals uiteengezet in onze disclaimer.

Wij verzamelen twee soorten gegevens:

1.Persoonsgegevens (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd).  Dit zijn een aantal persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres, financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc.

 1. Niet-persoonsgebonden gegevens (die niet kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon).

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, in eerste instantie omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst advocaat-cliënt, alsook voor dossierbeheer, het voeren van correspondentie, adviesverlening, het behartigen van uw belangen (al dan niet in het kader van een gerechtelijke procedure), of uit hoofde van boekhoudkundige verplichtingen. Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

Delen van gegevens

In een aantal gevallen – en overeenkomstig de voornoemde doeleinden – zullen wij ook genoodzaakt zijn om uw gegevens te delen met derden zoals:

– kantoormedewerkers

– boekhouders en fiscalisten

– advocaten en specialisten

– technische experten

– de rechtsbijstandverzekeraar;

– bankinstellingen

– IT-dienstverleners

– …

De transfer van uw gegevens zal slechts plaatsvinden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst advocaat-cliënt.

Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1  (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.

Naleving van de wetten

Wij zullen uw persoonsgegevens vrijgeven indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.

Veiligheid

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien.  In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn,  zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Internationale transfer

Het advocatenkantoor is gevestigd in België. Uw gegevens worden verwerkt en bijgehouden op het kantoor.

Uw (persoons)gegevens worden gebeurlijk ook digitaal verwerkt (al dan niet via een Cloud-applicatie), en kunnen aldus getransfereerd en bewaard worden op servers die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied.

Indien u buiten België bent gevestigd en ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, gelieve dan te noteren dat we de informatie, inclusief uw persoonsgegevens, transfereren naar België en ze daar verwerken.

Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw toestemming met deze transfer. In elk geval zullen wij er voor zorgen dat bij een gebeurlijke transfer dezelfde waarborgen in acht worden genomen als deze die wettelijk gelden in België en de EER.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het gebruik voor profiling en marketingdoeleinden. U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@hannescolpaert.com .Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd. Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Gebruik van de website

De informatie op de website is van algemene aard, en kan dus niet als juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het kantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden.

U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: info@hannescolpaert.com.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel |https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen)